Allmänna villkor

1. Tjänsten

Tjänsten tillhandahålls av Sveriges Mäklar- och Organisationstjänst AB (559042-1631). Tjänsten har som uppgift att ge en mäklarbild och föreningsinformation till mäklare med giltigt uppdragsavtal, samt förmedla medlemsansökningar till föreningar.

Mäklarservice äger inga data, tjänsten förmedlar data samt verkar för att sammanställda data kan nås i realtid.

I förekommande fall kan ofullständig data från tredje part behöva kompletteras, sådant arbete utförs på kontorstid och uppdateringstiden är beroende av svarstiden från det att brist påpekats till kompletterad data erhållits från aktuell förenings styrelse.

2. Pris

Enligt rådande prislista.

Den som inte önskar betala för tjänsten kan uppsöka alternativa källor till hela eller delar av den data tjänsten förmedlar

 


3. Betalningsvillkor

Betalning sker i förskott i form av kortbetalning eller mot faktura.


4. Underhåll

Sveriges Mäklar- och Organisationstjänst AB förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsten. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Sveriges Mäklar- och Organisationstjänst AB Tjänster sker löpande.


5. Ansvar

Sveriges Mäklar- och Organisationstjänst AB ansvarar att presentera mäklarbild och föreningsinformation.

Mäklarbild och föreningsinformationen innehåll ansvarar aktuell förvaltare eller förening för.


6. Support

Sveriges Mäklar- och Organisationstjänst AB tillhandahåller support på kontortid. Helger har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsten.


7. Reklamation

Kund har rätt att reklamera Tjänsten om felanmälan inte kan avhjälpa problemet.


8. Tillämplig lag och tvist

Avtal och Allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Stockholms Tingsrätt som förstainstans.


9 Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför Parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.